Can China’s Zhou Guanyu do for F1 what Yao Ming did for basketball?

Can China’s Zhou Guanyu Do For F1 What Yao Ming Did For Basketball?