RAW: FILE-SEN GRAHAM THREATENS TO TAKE GA APPEAL TO SCOTUS

Trump ally Senator Lindsey Graham threatens to take Georgia testimony fight to Supreme Court